سامانه جامع مدیریت امور اجتماعی


قوانین و مقررات

برخی قوانین کار مرتبط با حوزه امور اجتماعی


ماده 78 :

در كارگاه هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد . اين فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه ، مهد كودك و ...) را ايجاب نمايد .

تبصره :

آیين نامه اجرایي ، ضوابط تاسيسات و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجرا گذاشته مي شود.


ماده 147 :

دولت مکلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي کارگران و کشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد


ماده 148 :

کارفرمايان کارگاه هاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند .


ماده 149 :

کارفرمايان مکلفند با تعاوني هاي مسکن و در صورت عدم وجود اين تعاوني ها مستقيما با کارگران فاقد مسکن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند و همچنين کارفرمايان کارگاه هاي بزرگ مکلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند .

تبصره یک :

دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي ، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي ذي ربط همکاري لازم را بنمايد .

تبصره دو :

نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران ، کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آیين نامه اي خواهد بود که توسط وزارتين کار و امور اجتماعي و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .


ماده 150 :

کليه کارفرمايان مشمول اين قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارک رمضان براي تعظيم شعایر مذهبي و رعايت حال روزه داران بايد شرايط و ساعات کار را با همکاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي کار و يا ساير نمايندگان قانوني کارگران طوري تنظيم نمايند که اوقات کار مانع فريضه روزه نباشد . همچنين مدتي از اوقات کار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري ، اختصاص دهند .


ماده 151 :

در کارگاه هايي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسکوني ايجاد مي شوند ، کارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه ، نهار و شام) براي کارگران خود فراهم نمايند ، که حداقل يک وعده آن بايد غذاي گرم باشد . در اين قبيل کارگاه ها به اقتضاي فصل ، محل و مدت کار ، بايد خوابگاه مناسب نيز براي کارگران ايجاد شود .


ماده 152 :

- در صورت دوري کارگاه و عدم تکافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب کار بايد براي رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد .


ماده 153 :

کارفرمايان مکلفند براي ايجاد و اداره امور شرکت هاي تعاوني کارگران کارگاه خود ، تسهيلات لازم را از قبيل محل ، وسايل کار و امثال اين ها فراهم نمايد .

تبصره :

دستورالعمل هاي مربوط به نحوه اجرای اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد .


ماده 154 :

کليه کارفرمايان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني کشور ، محل مناسب براي استفاده کارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند .

تبصره :

آیين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين ، توسط وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .


ماده 155 :

کليه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمان هاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان ، به ايجاد کلاس هاي سواد آموزي بپردازند . ضوابط نحوه اجراي اين تکليف ، چگونگي تشکيل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

تبصره :

شرط ورود کارگران به دوره هاي مراکز کارآموزي ، حداقل داشتن گواهي نامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است .


ماده 156 :

- دستورالعمل هاي مربوط به تاسيسات کارگاه از نظر بهداشت محيط کار مانند غذاخوري ، حمام و دستشويي برابر آیين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تصويب و به مرحله اجرا در خواهد آمد .


ماده 192 :

کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند.


ماده 195 :

به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد ، متخصص ، مخترع و مبتكر ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد .

تبصره :

ضوابط اجرایي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بینی هزينه هاي متعارف مربوط ، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد .


برخی از کتاب های چاپ شده


از میان منابع و مأخذ حقوق کار در نظام روابط کار کشور ، قانون کار مهمترین منبع در این رشته از علم حقوق است که در تاریخ دوم مهرماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چون موادی از آن مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس قرار گرفت به این اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از انجام و اعمال اصلاحاتی که شرح آن در قسمت پایانی قانون کار آمده است در بیست و نهم آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع رسید و از 14/12/1369 به مورد اجرا گذاشته شد. این قانون که مشتمل بر دوازده فصل است و در دویست و سه ماده و یکصدوبیست ویک تبصره تدوین گردیده است ناظر بر مباحث و موضوعاتی راجع به تعاریف و اصول کلی ، قراردادهای کار ، شرایط کار ، حفاظت فنی و بهداشت کار ، آموزش و اشتغال ، تشکل های کارگری و کارفرمایی ، مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار ، خدمات رفاهی کارگران ، مراجع حل اختلاف ، شورایعالی کار ، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه می باشد که در این رابطه برابر ماده دویست و یک قانون کار ، وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند که این مهم به موجب قانون در حیطه وظایف و محدوده اختیارات و مسئولیت های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی قرار می گیرد که از بدو تأسیس در سال 1349 تاکنون به آن پرداخته و با برگزاری دوره های آموزشی ، همایش ها و سایر روشهای مناسب اطلاع رسانی و نیز چاپ و انتشار کتب و نشریات سودمند در زمینه مسایل مختلف کار و تأمین اجتماعی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون تأسیس و اساسنامه مصوب خود گام برمی دارد و در این راستا ارتقای سطح آگاهی و دانش علمی کارگران ، کارفرمایان ، کارشناسان رواط کار ، اعضای مراجع حل اختلاف و سایر دست اندرکاران مسایل کار نیز مؤید این مراتب در طول حدود چهل و پنج سال فعالیت آموزشی و پژوهشی این مؤسسه است. مجموعه پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار که در سال های اخیر توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در پنج جلد منتشر و به دفعات تجدید چاپ گردید در جهت اجرای هرچه بهتر فصول مختلف قانون کار و محقق کردن هدف و نیات خوب مقنن که ماده دویست و یک قانون کار بدان تصریح و تأکید دارد می باشد کتاب حاضر که پیش رو دارید جلد ششم از مجموعه پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار را تشکیل می دهد که در قالب چهار گزینه ای تنظیم گردیده و در نه فصل فراهم آمده است لازم به توضیح است که این مجموعه مقررات مربوط به فصل اول و دوم قانون کار یعنی دامنه شمول قانون کار و قراردادهای کار و نیز بخشی از فصل سوم این قانون که شرایط کار باشد را شامل می شود و ادامه آن که راجع به فصل های دیگری از قانون است موضوع جلد هفتم پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار که مؤلف در دست تهیه و تدوین دارد خواهد بود امید است این کتاب نیز مانند سایر تألیفات نویسنده مورد توجه و عنایت علاقمندان قرار گیرد ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی جهت ملحوظ داشتن آن در چاب های آتی مجموعه موجب امتنان خواهد شد.

 
لیست کتاب های منتشر شدهبالا